Directors

Mr. Kaushal Patel Director Gandhinagar H.O. Mobile :- 98984 56379  
Mr. Prabhudas Patel Director Gandhinagar H.O. Mobile :-  
Mr. Tribhovandas Patel Director Gandhinagar H.O. Mobile :-  
 

Office Team

Mr. Bipin Prajapati Accountant Gandhinagar Mobile :- 97145 16918  
Mr. Parth Parekh Accountant Gandhinagar Mobile :- 81538 67340  
Mr. Darshan Patel Sales Co-Ordinator (Guj., MP, Raj.) HQ :- Gandhinagar Mobile :- 91733 77521
Mr. Shailesh D. Patel Plant Supervisor
 

Gujarat Team

Mr. Alpeshbhai Shah Sales Manager (Saurashtra) HQ :- Rajkot Mobile :- 94279 41772
Mr. Chirag Chaudhary Sales Executive HQ :- Thara (Gujarat) Mobile :- 96014 12415
 

Rajasthan Team

Mr. Girdharilal Saran Sales Manager (Raj.) HQ :- Jodhpur Mobile :- 99504 93815  
Mr. Sunil Joshi Field Assistance (Raj.) HQ :- Mertacity Mobile :- 77428 39530  
 

Madhya Pradesh Team

Mr. Arjun Rathod Sales Manager (M.P.) HQ :- Ratlam Mobile :- 95759 51115  
Mr. Dinesh Tiwari Sales Manager (M.P.) HQ :- Indore Mobile :- 99077 31784